Friday, May 23, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

ĐƯỜNG VÀO CỔNG THIỀNMột hôm có một ông tăng vào núi tìm Thiền sư Huyền Sa Sư Bị để tham học. Ông tăng nói với sư:

- Con mới đến, xin hoà thường từ bi chỉ cho con chỗ vào.

Huyền Sa hỏi:

-Trên đường đến đây, ông có đi qua một khe nước, phải không?

   Ông tăng đáp:

      - Dạ phải.

      Huyền Sa hỏi tiếp:

       - Ông có nghe tiếng nước chảy không?

        Ông tăng đáp:

          - Dạ có.

         Huyền Sa nói:

         - Chỗ ông nghe tiếng nước chảy là đường vào cổng Thiền đấy.

No comments:

Post a Comment