Thursday, May 22, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

THIỀN ĐƯỜNG ĐỘC LẬP
Điều gì người khác làm và không làm thì không làm ta quan tâm," Đức Phật dạy. "Điều gì ta làm và không làm - đó là điều ta quan tâm"

No comments:

Post a Comment