Friday, May 16, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KHÔNG NÓI
Bốn vị tu sĩ quyết định thiền yên lặng không nói trong hai tuần. Vào ngày thứ nhất khi màn đêm phủ xuống, cây đèn cầy bắt đầu lập loè và rồi tắt ngóm. Vị tu sĩ thứ nhất nói,
"Oh, không được! Cây đèn cầy tắt rồi."
Vị tu sĩ thứ hai nói, "Có phải chúng ta không được nói chuyện?"
Vị tu sĩ thứ ba nói, "Tại sao hai bạn lại phá sự yên lặng?
Vị thứ tư cười lớn và nói, "Ha! Chỉ mình tôi là người đã không nói."

No comments:

Post a Comment