Saturday, May 17, 2014

Phật Học Vấn Đạo - Các việc lành có phải thực hiện chỉ do thân hành?

 Hỏi: Các việc lành có phải thực hiện chỉ do thân hành?

(Câu thảo luận trong lớp Phật Pháp Buđdhadhamma, Minh Hạnh chuyển biên)

TT Tuệ Quyền: Nếu chúng ta nói những việc lành.  Việc lành ở đây tức là việc thiện được tạo bởi tam nghiệp. Đó là do thân, khẩu, ý, nghiệp.

Thân khẩu nghiệp này thể hiện qua hành động bằng tay, bằng lời, bằng ý của mình.  Trong đó thân hành lành là việc đưa đến kết quả an vui.  Nhưng lời nói và có ý nghĩ:

 Trong kinh dạy chúng ta không có thân hành động ác như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, không nói dối, nói độc ác. Ngược lại chúng ta nói lời thiện ngôn, nói lời ái ngữ, chúng ta nói lời chân thật, chúng ta nói lời  hoan hỷ, chúng ta nói lời đòan kết, chúng ta nói lời đưa đến sự tốt đẹp. Đó là khẩu hành cũng là việc lành đưa đến.

Ý Lành: không tham ác, sân ác  và si ác . Ý lành là chúng ta tu tập từ tâm, chúng ta tu tập thiền quán, thiền chỉ hoặc là  học pháp, nghe pháp.  Đó ý niệm lành. Ý lành ở đây do nghiệp thiện.

Nếu như hành động nào làm bằng bất thiện, sát sanh, trôm cướp, tà dâm thì những hành động sẽ cho kết quả đau khổ.

Hành động nào mà làm bằng thiện sẽ đem đến kết quả an vui. Nói chung khi nào tâm thiện mà chúng ta hành động thì nó sẽ sanh quả thiện.

Ngược lại lời nói cũng vậy. Lời nói cũng là lời nói. Nếu chúng ta nói ác, nói hai lưỡi, nói lời nói ác khẩu  hoặc là lời nói đưa đến kết quả đau khổ cho người. Nếu người ta đánh vào mặt mình một cái thì mình đau nhưng cái đau đó có chút xíu. Nhưng người ta nói móc, nói xỏ, nói xiên thì coi như đau cả ngày. Chưa biết cái nào hơn cái nào. Cho nên mặc dù so sánh mang tính đơn điệu như vậy thôi. Đại ý chúng ta phải, nếu lời nói mà chúng ta cảm thấy rất là nhức nhối hay nụ cười, người ta cười mình. Tuy người ta không đánh, không đập nhưng người ta cười.

Cho nên có thể nói rằng tùy theo hành động của con người mà kết quả cũng vậy. Chỉ là lời nói mà chúng ta có thể cứu được cả cuộc đời của người đó hoặc có thể làm cho người ta tan nát cả cuộc đời.

No comments:

Post a Comment