Friday, May 23, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Chúng ta đã trôi lăn trong vòng luân hồi từ vô lượng kiếp, đã không hiểu được đâu là khổ, đâu là nhân sanh khổ, đâu là sự diệt khổ, đâu là con đường đưa đến sự diệt khổ. Ở đây cũng là một cái ý niệm khác mà chúng ta có thể thấy là trong cuộc sống hàng ngày, cũng sống, cũng đi, cũng đứng nhưng nếu ý niệm về Tứ Đế cho chúng ta nhận diệt được bản chất của đời sống và nhận được nguyên nhân của khổ và mình cảm được thế nào là sự diệt khổ và thế nào là con đường dẫn đến sự diệt khổ thì có lẽ chính do cái nhìn đó do thái độ sống đó chúng ta dễ dàng để nhận đến chỗ đoạn tận giòng sông ái.

TT Giác Đẳng - Pháp đàm - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment