Tuesday, May 27, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

khi chúng ta tìm và thân cận với bạn lành ở trong khuynh hướng như vậy thì chúng ta cũng phải ý thức được một điểm là bạn lành thì khó kiếm mà bạn ác hay là bạn xấu thì nhiều. Có câu : "Thường những người đến không tốt những người tốt không đến". Những người thật sự tốt, họ bận rộn, những người tốt thì đa phần là họ ít có thời gian chạy ra ngoài lăn xăng.

TT Giác Đẳng - Thế nào là thân cận bạn lành - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment