Wednesday, May 14, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Đại đa số quần chúng Phật tử ngay cả trong sự tu tập ngừơi ta nghĩ tới sự cứu rỗi của bản thân là làm cái gì đó để đời sống của mình kiếp này và kiếp sau đựơc tốt hơn, cho dù ngừơi ta nói bằng những danh tư hoa mỹ người ta dùng cách này hay cách khác , nói đi nữa thì ngừơi ta cũng nói đến tự thân của mình rất nhiều, càng lúc chúng ta càng đề cập đến một giáo lý mà trong giáo lý đó không nhìn nhận quan niệm về ngã kiến hay quan niệm về thị dục thị ngã là quan niệm mang lại hạnh phúc. Đức Phật đã từng nói rằng những ngừơi sống với ngã chấp thì ngừơi đó là những ngừơi đau khổ, sợ hãi chứ không có hạnh phúc. Nói tóm lại phải có một bài học mà chúng ta được chuẩn bị tình thần rất đầy đủ về phương diện giáo lý cũng như về quan niệm giáo dục. Trong quan niệm về giáo lý và quan niệm về giáo dục này thì Phật tử sẽ nhận thấy rằng có rất nhiều điểm chúng ta phải thảo luận suy tư, chứ không phải chỉ nghe Giảng sư nói mà có thể đón nhận một cách bình thường. 

TT Giác Đẳng - Kinh Pháp Cú Phẩm Tự Thân - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment