Wednesday, May 21, 2014

Phật Học Vấn Đạo - 3 pháp người cư sĩ cần biết

Hỏi: 3 pháp người cư sĩ cần biết

(Câu thảo luận trong lớp Phật Pháp Buđdhadhamma ngày 21-3-2014, Minh Hạnh chuyển biên

TT Giác Đẳng: Người Phật tử thông thường ít để ý đến là có 3 pháp người cư sĩ thường được dạy là bố thí, trì giới, và tham thiền. 

Thì bố thí xem như là tạo ra nghiệp lành, dĩ nhiên là qúi Phật tử làm việc lành thì có nhiều nhưng sự ban bố sự chia sẻ chính là tạo ra rất nhiều thiện nghiệp ở trong đời sống của chúng ta. Trong tất cả những phước mình làm thì chuyện chia sẽ bố thí đứng hàng đầu, dù là 10 pháp ba la mật hay 3 pháp người cư sĩ hay thập  hạnh phúc tức là 10 hạnh phúc. Khi mình nói đến việc lành thì đời sống của mình nên để ý là san sẻ chia sẻ với người khác. Đừng tưởng là mình chỉ cần có tiền mới chia sẻ được, mình bỏ công ra cũng được hay mình làm công đức pháp thí cũng tốt, nghĩa là không tài thí thì pháp thí, nghĩa là làm điều này hay làm điều khác, miễn là có chia sẻ với người khác.

Và chuyện tránh điều ác thì mình để ý trên phương diện trì giới. Trong 10 ác  nghiệp ngay cả việc bớt đi nói lời vô ích là điều chúng ta nghĩ nó không nằm ở trong giới nhưng thật sự nó cũng là một phần quả nghiệp mà chúng ta có thể tránh được. Và các vị xưa nói giữ không tạo 10 ác nghiệp đó cũng là một thứ giới. Dĩ nhiên là khác với ngũ giới bát quan trai giới.

Về tham thiền ở đây đi với điều Đức Phật Ngài dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta thường nghe giữ tâm trong sạch. Hai điều đầu là không làm các ác nghiệp, tu tập các hạnh lành, nhưng còn giữ tâm trong sạch hay là thanh tịnh tâm. Không phải chúng ta muốn thanh tịnh là thanh tịnh mà chúng ta phải thường niệm và định để giúp cho tâm được thanh tịnh. Qúi Phật tử khi nào rảnh lâu lâu chúng ta ngồi chúng ta nên niệm tâm từ rải tâm từ trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái tất cả mọi chúng sanh đều được an lạc. Chúng ta nghĩ như vậy thì phát triển tâm từ cũng là một cách tu tập. Hay là chúng ta nghĩ về sự chết hoặc giả chúng ta quán về bất tịnh, có nhiều cách để chúng ta tu tập nhưng việc không làm ác tất cả các ác nghiệp tu tập hạnh lành thanh tịnh tâm ý thì nó giống như cái kiềng 3 chân tương ưng với bố thí, trì giới, thiền định. 

Thì ở đây chúng tôi chỉ tóm tắt là qúi Phật tử để ý trong phần làm việc lành thì việc bố thí là việc rất tốt. Quí vị để ý trong kinh Đức Phật dạy không làm ác nghiệp tu tập hạnh lành Ngài có dạy thêm về giữ tâm thanh tịnh, thanh lọc tâm ý giữ tâm thanh tịnh tức là tâm ý đòi hỏi sự tu tập.

Thì nói tóm lại là mình đem những lời dạy này áp dụng cụ thể trong đời sống hàng ngày thì 3 pháp bố thí, trì giới, tham thiền sẽ gợi cho chúng ta những đề nghị rất đơn giản nhưng rất thiết thực và rất chính xác ./.  

No comments:

Post a Comment