Friday, May 16, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Có bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy sự thay đổi trong đời sống này?  Chúng ta đã nhìn thấy sự thay đổi từ thưở còn tấm bé, chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của những lúc ăn uống hỷ hả cho đến lúc bụng đó cào, chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của những người thân rời khỏi chúng ta, chúng ta nhìn thấy sự thay đổi của thể chế, sự thay đổi của một dân tộc, sự thay đổi của một trào lưu, sự thay đổi của khuynh hướng.
    Nói về đất nước Việt Nam thôi, một người nào bốn mươi tuổi, sống bốn mươi năm qua nhìn lại đất nước Việt Nam thì có trăm ngàn thứ thay đổi.  Nhưng, điều khác biệt giữa đạo và cái nằm ngoài đạo lý, đó là người hiểu đạo rồi họ nhìn sự vô thường bằng trí tuệ, nhưng đối với chúng ta không hiểu đạo thì chúng ta sẽ nhìn sự vô thường bằng một tâm tư ảm đạm, bằng những giọt nước mắt, bằng nỗi bi lụy, bằng nỗi bi ai..

TT Giác Đẳng - Nhìn sự việc bằng tuệ quán - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment