Thursday, May 15, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Đa phần con người khi đối diện cái chết thì thường rất run sợ và trong sự run sợ đó thường là quên đi những điều tốt đẹp và thường nhớ những điều không nên nhớ, đặc biệt là nhớ những gì mình dính mắc.
Có hai điều Đức Phật đề cập là thiện giới và thiện kiến tức là giới hiền thiện và kiến hiền thiện là cái gì nó gắng bó với đời sống của chúng ta rất nhiều, và nó gắng bó liên tục. Mặc dầu chúng ta kể có nhiều thiện pháp nhưng phải nhận là giới và tri kiến là những gì đó mà nếu mà chúng ta thọ trì thì gắng liền với đời sống chúng ta và cái đó rất cần ở trong giờ phút lâm chung.

TT Giác Đẳng - Chúng ta nên tạo những thường niệm thiện - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment