Thursday, May 29, 2014

Chuyện cười trong ngày

Đỡ khổ vì sẽ quen đi

Thày bói xem chỉ tay một người đàn ông.

- Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó.....sẽ đỡ hơn nhiều.

- Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?

- Không, vì ông sẽ quen đi.

No comments:

Post a Comment