Sunday, May 18, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

không có một trường hợp nào ở trong những pháp môn tu tập của Đạo Phật, mà pháp môn đó chủ trương buông thả, không tự rèn luyện lấy bản thân. Trong rất nhiều đoạn kinh, Đức Phật đưa ra ví dụ, một con ngựa không được huấn luyện thì chỉ là một con ngựa hoang, mà một con ngựa hoang thì không có giá trị gì. Một người sống trong cuộc đời này, gọi là một người văn minh, là một người có trình độ tâm linh, thì người đó ít nhất phải có khả năng tự rèn luyện chính mình và sự rèn luyện này nói trong Đạo Phật chính là sự tu dưỡng nội tâm. Sự tu dưỡng nội tâm cho phép tâm tư của chúng ta được thuần hoá. Được thuần hoá ở đây tức là chúng ta có thể đến, đi, có thể suy tư, có thể hướng tâm ở trong một thế hợp tình hợp lý, tương đối có một khả năng tự chủ chứ không sống thuần với bản năng.

TT Giác Đẳng - Người trí tự biết rèn luyện bản thân - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment