Sunday, May 18, 2014

Chuyện Xưa Tích Cũ - ĂN MÀY XIN VÀNG


ĂN MÀY XIN VÀNG

Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Phú ông nọ giàu có nhất trong vùng nhưng rất hà tiện. Bao nhiêu vàng bạc, ông giấu cất trong nhà, không đem bố thí cho một ai. 

Hôm ấy, có lão ăn mày đến năn nỉ phú ông mà xin cho kỳ được một nén vàng. Phú ông quát tháo, sai người đuổi đi. Nhưng lão ăn mày vẫn lỳ gan trở lại xin vàng, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. 

Rốt cuộc, phú ông cho lão nọ một nén rồi sai người đầy tớ đi theo rình. 

Ban đầu lão ăn mày mừng rỡ, cười hí hởn. Nhưng đến khoảng đất trống, lão đặt nén vàng bên mình rồi ngủ khò. Tên đầy tớ bèn lén lại gần ăn cắp nén vàng nọ đem về cho chủ. Hôm sau, lão ăn mày trở lại nhà phú ông mà xin vàng như cũ. 

Phú ông nói: -Hôm qua tôi cho ông một nén, đâu rồi? 

Ông lão ăn mày vuốt râu mà trả lời: -Tôi để nó kế bên mình. Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt thì nó cũng biến mất. Bởi vậy tôi trở lại. 

Phú ông suy nghĩ về câu nói của ông lão ăn mày, hiểu rằng khi nhắm mắt chết thì sự nghiệp không còn gì hết. Ông bèn đem vàng bạc dùng vào việc phước thiện. 

Gặp những người trọng tuổi, phú ông thuật lại chuyện lão ăn mày nọ. Ai nấy đoán rằng: không chừng lão ấy là Tiên trá hình để răn đời.

No comments:

Post a Comment