Wednesday, August 20, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

LẠNH KHI LẠNH, NÓNG KHI NÓNGMột ông tăng hỏi Thiền sư Động Sơn Lương Giới:

- Khi mùa hè hay mùa đông đến, chúng ta nên đi đâu để tránh?

Động Sơn bảo:

 - Sao ông không đến nơi nào không có mùa hè và mùa đông mà ở?

Ông tăng hỏi:

- Có chỗ nào không có nóng và lạnh chăng?

Động Sơn đáp:

- Khi nóng đến thì nóng; khi lạnh đến thì lạnh.

No comments:

Post a Comment