Thursday, August 21, 2014

Ngày 21-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Gieo trồng mảnh đất tâm linh
Cho hoa thắm nở vô sinh lối về
BÀ LA MÔN KASI BHĀRADVĀJA THẤY ĐỨC PHẬT ĐI KHẤT THỰC, HỎI NGÀI CÓ LÀM RUỘNG ĐỂ NUÔI THÂN KHÔNG. ĐỨC PHẬT NHÂN ĐÓ NÓI VỀ NHỮNG HUÂN TẬP NỘI TÂM. KASI ĐÃ QUI Y PHẬT.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment