Wednesday, August 27, 2014

Ngày 27-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Giác

Sa môn hành hóa độ đời
Không phân sang tiện, chẳng lời trọng khinh

PRAKRITĪ LÀ MỘT THIẾU NỮ THUỘC GIAI CẤP CHIÊN ĐÀ LA (CHANDĀLA). MỘT NGÀY ĐANG LẤY NƯỚC Ở GIẾNG GẶP TÔN GIẢ ĀNANDA VÀ ĐƯỢC NGÀI NÓI VỀ SỰ KHÔNG PHÂN BIỆT GIAI CẤP.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center


No comments:

Post a Comment