Tuesday, August 19, 2014

Ngày 19-8-2014 Khởi nguồn chánh pháp

Khi vua quyết bỏ ngai vàng
Quần thần khanh tướng chỉ mang lụy phiền
PUKKUSÀTI VUA XỨ GANDHARA ĐỌC ĐƯỢC BA CÂU PHẬT NGÔN TỎ NGỘ QUYẾT CHÍ XUẤT GIA. QUẦN THẦN XIN TIỂN ĐƯA ĐẾN CUỐI HÀNH TRÌNH NHƯNG VUA GẠT NHẤT QUYẾT ĐI MỘT MÌNH.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment