Thursday, August 14, 2014

Ngày 14-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Pháp không làm khó Pháp Vương
Từ hòa kham nhẫn vì thương muôn loài
DẠ XOA ALAVAKA ĐỐI XỬ VỚI ĐỨC PHẬT BẰNG THÁI ĐỘ TRỊCH THƯỢNG VÀ NHỮNG CÂU VẤN NẠN. ĐỨC PHẬT CÀM HÓA BẰNG SỰ NGHIÊM TỪ VÀ GIẢNG GIẢI DIỆU PHÁP.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment