Saturday, August 30, 2014

Ngày 30-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Phàm phu nhiễu hại thánh nhân
Thánh nhân không đánh thánh nhân bao giờ

NGÀI SĀRĪPUṬṬA (XÁ LỢI PHẤT) LÀ BẬC THƯỢNG THỦ THINH VĂN ĐỆ NHẤT TRÍ TUỆ CỦA PHẬT. MỘT BÀ LA MÔN ĐÁNH LÉN NGÀI KHÔNG LÀM NGÀI GIẬN. TÔN GIẢ ĐỘ NGƯỜI ẤY ĐẮC THÁNH QUẢ.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment