Wednesday, August 20, 2014

Ngày 20-8-2014 Khởi nguồn chánh pháp

Chưởi người, người chẳng sân si
Tự mình nhận hết những gì thốt ra
BÀ LA MÔN AKKOSAKA BHÀRADVÀJA MẠ LỴ ĐỨC PHẬT. BẬC ĐẠI BI DẠY RẰNG AI MẮNG CHƯỞI NGƯỜI KHÔNG PHẨN NỘ THÌ CHÍNH MÌNH NHẬN TẤT CẢ. BÀ LA MÔN TÌNH NGỘ QUI Y.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment