Thursday, August 28, 2014

Chuyện ngắn - Một Phân Thời Gian Ngàn Phân Ngọc

Một Phân Thời Gian Ngàn Phân Ngọc
Nguồn: thư viện ebơok

Một lãnh chúa yêu cầu Takuan,  một Thiền sư vẽ cho ông làm cách nào để giết thời giờ.  
Ông cảm thấy cuộc đời mình kéo dài lê thê trong việc theo dõi những công việc đều đều chán nản ở văn phòng và phải chết một chổ ở đó để nhận sự tôn kính của những người khác. 
 Takuan viết cho vị lãnh chúa tám chữ ( và ý của tám chữ đó được dịch ra trong 4 câu thơ như sau) : 
“Ngày này không đến hai lần
 Một phân thời khắc ngàn phân ngọc ngà 
Ngày này không đến nữa đâu 
Một giây thời khắc ngọc châu một nhà “.

No comments:

Post a Comment