Saturday, August 23, 2014

Ngày 23-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Khóc từ bao kiếp đã nhiều
Sao chưa tỉnh giấc phiêu diêu cõi lòng
THIẾU PHỤ PATĀCĀRĀ TRONG MỘT TRẬN THIÊN TAI MẤT TẤT CẢ NGƯỜI THÂN BIẾN THÀNH ĐIÊN LOẠN. NHỜ TÚC DUYÊN LẠC BƯỚC ĐẾN PHÁP HỘI KỲ VIÊN ĐƯỢC PHẬT KHAI TÂM GIÁC NGỘ.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment