Sunday, August 24, 2014

Ngày 24-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

 Có ai tìm giữa đời nầy
Người không tử biệt sinh ly bao giờ
KISĀ GOTAMĪ ĐẾN GẶP PHẬT KHẨN KHOẢN XIN CỨU ĐỨA CON YÊU DUY NHẤT MỚI CHẾT. ĐỨC PHẬT DÙNG CÁCH CHO NÀNG HIỂU SANH TỬ BIỆT LY LÀ ĐIỀU TẤT NHIÊN CỦA CUỘC SỐNG.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment