Friday, August 29, 2014

Ngày 29-8-2014 - Khởi Nguồn Chánh Pháp

Hỏi ngài an lạc hay chăng?
Như Lai chính thật người hằng lạc an

VƯƠNG TỬ HATTHAKA GẶP ĐỨC PHẬT NGHỈ MỘT MÌNH TRÊN CHIẾC Y KÉP TRONG RỪNG NÊN BẠCH HỎI ĐỨC PHẬT CÓ AN LẠC KHÔNG. NGÀI TRẢ LỜI: “NHƯ LAI LÀ NGƯỜI THẬT SỰ AN LẠC Ở ĐỜI”.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center


No comments:

Post a Comment