Monday, August 18, 2014

Ngày 18-8-2014 - Khởi nguồn chánh pháp

Nhẹ thời nổi, nặng thời chìm
Khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc lòng
ASIBANDHAKAPUTTA HỎI ĐỨC THẾ TÔN VỀ SỰ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHẾT, MỘT NGHI THỨC PHỔ THÔNG TÔN GIÁO. ĐỨC PHẬT CHO BIẾT CHÚNG SANH ĐI THEO HẠNH NGHIỆP ĐÃ TẠO.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment