Friday, August 22, 2014

Ngày 22-8-2014 - Khởi nguồn chánh pháp

Dẫu rằng bình đẳng chúng sanh
Nhưng nam với nữ có phần khác nhau
DI MẪU MAHĀPAJĀPATI GOTAMĪ ĐI CHÂN TRẦN TỚI VESĀLI KHẨN CẦU ĐƯỢC XUẤT GIA THEO PHẬT. TÔN GIẢ ĀNANDA THA THIẾT KHẨN CẦU ĐỨC PHẬT CHẤP THUẬN.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment