Wednesday, August 27, 2014

Chuyện xưa tích cũ - CON ONG VÀ CON TU HÚ

CON ONG VÀ CON TU HÚ
Tác giả: Sơn Nam & Tô Đình Nguyệt

Con Ong nọ đậu trong ổ lo gầy mật. Bỗng đâu có con Tu Hú bay tới kêu: “Tu hú! Tu hú!” 

Con Ong bèn quở trách: -Mày kỳ quá! Tối ngày kêu tu hú, tu hú hoài! Không kêu tiếng gì lạ hơn. Nhàm tai tao quá! 

Con Tu Hú đậu lại mà trả lời: -Mày trách tao kêu nghe nhàm tai. Vậy chớ mầy suốt đời cứ hút nhụy làm mật, công chuyện đó cũng nhàm vậy. 

Con Ong nói: -Làm việc ích lợi mà làm một thứ hoài thì không sao. Còn mày kêu cho vui mà kêu một giọng hoài, riết rồi không vui. Vô ích quá!

No comments:

Post a Comment