Friday, August 15, 2014

Ngày 15-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Bận lòng chi những thị phi
Biết khen không dễ, nói gì biết chê
DU SĨ NGOẠI ĐẠO SUPPIYA ĐI THEO SAU ĐỨC PHẬT VÀ CHƯ TĂNG DÙNG NHIỀU LỜI HỦY BÁNG TAM BẢO TRONG KHI ĐỆ TỬ LÀ BRAHMADATTA TÁN THÁN KHÔNG TIẾC LỜI.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment