Tuesday, August 12, 2014

Ngày 12-8-2014 Khởi nguồn chánh pháp

Bụi mù ngược gió ném người
Mưu thâm ắt hẳn đến thời họa thâm
NGOẠI ĐẠO LẬP MƯU HẠ UY TÍN ĐỨC PHẬT VÀ CHƯ TĂNG BẰNG CÁCH MUA CHUỘC NÀNG SUNDARÌ THƯỜNG LUI TỚI CHÙA KỲ VIÊN RỒI THUÊ NGƯỜI GIẾT NÀNG. SAU BẢY NGÀY SỰ VIỆC SÁNG TỎ.
Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng
© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment