Sunday, August 17, 2014

Chuyện ngắn - Nhân Đạo Hay Bất Nhân

Nhân Đạo Hay Bất Nhân
Nguồn: Thư viện ebơok

 Người dân ở Hàm Đan (Kinh đô nước Triệu) có tục: Cứ ngày mồng một đầu năm họ mang chim Ban Cưu đến bán cho Triệu Giản Tử.  Triệu Giản Tử vui mừng thưởng tiền bạc cho họ rất nhiều. Có người chất vấn Giản Tử
: - Ngài mua chim Ban Cưu làm gì? 
Giản Tử nói: - Ngày đầu năm ta thích phóng sinh để thể hiện cái ân đức của ta. 
Người kia nói: - Mọi người biết ngài hay phóng sinh chim nên mới tranh nhau đi bắt chim, như vậy chim Ban Cưu chết vào ngày ấy rất nhiều. Nếu ngài thật muốn cho chim sống sao không lệch cho mọi người đừng bắt chúng? Chứ như bắt rồi mới phóng sinh e rằng ân đức này không bù đắp nổi tội ác này.
 Triệu Giản Tử khen: - Ông nói đúng lắm! 
Từ đó ông không mua chim vào ngày đầu năm nữa. 

No comments:

Post a Comment