Monday, August 25, 2014

Ngày 25-8-2014 Khởi Nguồn Chánh Pháp

Thọ sanh chưa gọi sang hèn
Chính do hành động tạo nên con người

SUNĪTA LÀ NGƯỜI THUỘC GIAI CẤP CHIÊN ĐÀ LA GẶP ĐỨC PHẬT VÀ ĐƯỢC NGÀI CHO XUẤT GIA. SỰ KIỆN NẦY LÀM CHẤN ĐỘNG MỘT THỜI VÌ XÃ HỘI VỐN KỲ THỊ GIAI CẤP.

Tranh: Global Pagoda Chú thích: Tỳ kheo Giác Đẳng

© Copyright 2010 Phap Luan Buddhist Cultural Center

No comments:

Post a Comment