Thursday, April 24, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

LÒNG BIẾT ƠN 
Fred: "Tại sao chúng ta phải cúi lạy lúc chấm dứt một thời thiền định?"
Thiền Sư Ho Chi: "Để cảm ơn Trời thời thiền định đã chấm dứt."

No comments:

Post a Comment