Sunday, April 20, 2014

Chuyện Xưa Tích Cũ - CON GIÁN, CON NHỀN NHỆN


CON GIÁN, CON NHỀN NHỆN

Tác giả: Sơn Nam & Tô Nguyệt Đình

Theo tục lệ ngày xưa, con gián và con nhền nhện là hai loài đem điềm làm ăn khá giả cho nhà cửa. Bởi vậy không ai đuổi chúng nó.

Thuở ấy con gián hát rằng:

-Răng chừ cho chúa tao giàu,
Để tao ăn mỡ, ăn dầu ban đêm!

Con nhền nhện cũng chúc điều may mắn:

-Răng chừ cho chúa tao sang,
Để tao mắc cửi tao giăng cả nhà!

No comments:

Post a Comment