Saturday, April 19, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Nếu nói rằng: "suốt cuộc đời chúng ta làm ác rồi giờ phút cuối cùng thì chúng ta hãy giữ một ý niệm rất là thiện thì như vậy chúng ta sẽ siêu sanh." Nói thì dễ, nhưng có hai điều không dễ. Điều thứ nhất là người càng gần cái chết thì người đó càng thành thực với chính bản thân của mình, điều thứ hai là khó có người nào suốt cuộc đời họ làm ác mà lúc chết họ không nhớ đến chuyện ác. Nói như vậy chẳng khác gì nói là chúng ta cứ đi chơi cho đã rồi giờ phút cuối cùng đi thi chắc cũng đậu, thật ra cứ chơi hoài thì cũng khó mà học giỏi, khó mà điểm cao, mặc dầu có những người rất là xuất sắc, có những trường hợp rất là ngoại lệ nhưng không phải lúc nào cũng học tài thi mạng hết.
Như vậy giờ phút cuối cùng bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố:
1) Yếu tố thứ nhất là ảnh hưởng tới những gì chúng ta gọi là thói quen, thói quen gọi là thường nghiệp, quán nghiệp.
2) Yếu tố thứ hai là tác ý.
3) Yếu tố thứ ba là những hành nghiệp do thân, khẩu, ý đều có ảnh hưởng đến giòng tâm thức và chính giòng tâm thức đó ảnh hưởng đến kiếp sau của mình

TT Giác Đẳng giảng "Thập Nhị Nhân Duyên" - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment