Wednesday, April 23, 2014

Phật Học Vấn Đạo - Chúng ta nên tạo những thường nghiệp thiện.

Hỏi: Chúng ta nên tạo những thường nghiệp thiện.

(Câu thảo luận trong lớp Phật Pháp Buđdhadhamma ngày 2-4-2014, Minh Hạnh chuyển biên)

TT Giác Đẳng: Đa phần con người khi đối diện cái chết thì thường rất run sợ và trong sự run sợ đó thường là quên đi những điều tốt đẹp và thường nhớ những điều không nên nhớ, đặc biệt là nhớ những gì mình dính mắc.

Có hai điều Đức Phật đề cập là thiện giới và thiện kiến tức là giới hiền thiện và kiến hiền thiện là cái gì nó gắng bó với đời sống của chúng ta rất nhiều, và nó gắng bó liên tục. Mặc dầu chúng ta kể có nhiều thiện pháp nhưng phải nhận là giới và tri kiến là những gì đó mà nếu mà chúng ta thọ trì thì gắng liền với đời sống chúng ta và cái đó rất cần ở trong giờ phút lâm chung.

Và ở đây cũng nhắc thêm một lần nữa là Đức Phật Ngài dạy rằng giữa cảnh giới tái sanh và hành động của chúng ta nó có sự tương xứng, nó không phải là ngẫu nhiên mà nó có một sự tương xứng và do vậy ở trong đời sống này một điều giúp cho chúng ta rất nhiều đó là chúng ta tạo ra những thường thiện nghiệp.

Những thường nghiệp thiện tức là mình làm cái gì trở thành thói quen ăn sâu bám chặt vào ở trong tâm khảm của mình và điều này cũng có nghĩa là chúng ta nên nhớ những điều tốt những điều đáng nhớ. 

Có nhiều Phật tử đi hành hương tốn rất nhiều tiền tốn rất nhiều thì giờ nhưng khi về lại không có tâm niệm không có nhớ nhiều, và việc đó phôi pha đi, còn trong đời sống có những chuyện oan trái hận thù thì lại ghi tâm khắc cốt. Thật ra điều đó không có lợi cho cuộc sống.  

Nên ngay bây giờ khi chúng ta học hiểu Phật Pháp thì cái gì làm chúng ta cảm thấy phiền không đáng nhớ thì quên nó đi. Những gì tốt đẹp như là tổ chức buổi lễ Tăng Y hay là một tuần đi hành hương hay một tuần đi hành thiền hoặc giả là làm việc gì đó mà mình rất hoan hỉ thì thường niệm tưởng về điều đó, ghi tâm khắc cốt vào việc đó để trong giờ phút lâm chung chúng ta có tư lương có hành trang chúng ta thấy rằng ở trong đời sống mình đã  tạo được thiện pháp thiện hạnh trong cuộc sống. Điểm này giúp chúng ta rất nhiều ./.

No comments:

Post a Comment