Tuesday, April 29, 2014

Chuyện cười trong ngày

Chốn yên tĩnh

Đệ tử: Thưa Sư Phụ, Sư Phụ là người thông thái hiểu biết nhiều, Sư Phụ chỉ con cái chốn yên tĩnh nhất.
Sư Phụ: Nếu ta chỉ cho con biết, thì nơi đó sẽ không còn là nơi yên tĩnh nữa.

No comments:

Post a Comment