Tuesday, April 15, 2014

Phật Học Vấn Đạo - Xin cho một đề nghị về pháp tu giúp giảm thiểu phiền não si ?

Hỏi: TT Giác Đẳng bổ túc câu: Xin cho một đề nghị về pháp tu giúp giảm thiểu phiền não si ?

(Câu thảo luận trong lớp Phật Pháp Buđdhadhamma ngày 20-3-2014, Minh Hạnh chuyển biên

TT Giác Đẳng:  Như chúng ta nói rằng có những pháp quán về bất tịnh giúp mình diệt trừ được tâm tham. Nhưng chúng ta cũng nói thêm: Tâm tham là tâm vọng móng, nếu mình phát triển nhiều sự tập trung tư tưởng là định thì giảm thiểu được tâm tham. Mình có tâm sân thì tu tập tâm từ giảm thiểu được tâm sân. Và đặc biệt chúng ta quán tưởng về bất toại nguyện của các pháp thì giúp cho chúng ta giảm thiểu tâm sân. 

Như ở đây, hồi nãy TT Pháp Tân có đề cập đến mình quán tưởng vô thường, khổ não, vô ngã và mình tu tập thiền quán. Thì chúng tôi xin được tóm tắt: 

Sự tu tập chánh niệm giúp cho chúng ta đến gần mức độ tốt nhất để diệt trừ được tâm si hay giảm thiểu được tâm si. Bởi vì si là mê mờ, chánh niệm là ghi nhận hay là nhận biết, nhưng sự nhận biết của chánh niệm là sự biết của sự việc ra sao thì ghi nhận nó như vậy. 

Thí dụ như hơi thở vào biết hơi thở vào, hơi thở ra biết hơi thở ra, sự việc đến biết đến, nó đi biết nó đi, trạng thái khởi lên biết như vậy, cái chân bước thì biết chân bước, nó như thế nào biết nó như vậy đó là cái biết như thật. Thì biết đó giúp chúng ta giảm được trạng thái si.

 Và chánh niệm cũng có một đặc điểm là bám sát với thực tại thì giúp cho chúng ta giảm thiểu đi những lan man những suy nghĩ không đâu vào đâu. Lấy ví dụ như mình bịnh nào thì giải quyết bịnh đó. Bây giờ mình bịnh mà không lo giải quyết mà cứ lo hỏi, như Đức Phật Ngài có đưa ví dụ một người bị mũi tên bắn mà cứ lo hỏi người bắn tôi là ai? họ xuất thân như thế nào? và tại sao bắn tôi? Thì Ngài nói rằng cái đó không có quan trọng bằng nhổ được mũi tên ra cứu được người đó mới là quan trọng. 

Thì ở đây, trong chánh niệm thật sự nó không có lan man, không hỏi lý do này lý do nọ, mà chánh niệm chỉ là ghi nhận cái gì đã xảy ra không thêm không bớt thì cái đó giảm thiểu được  tâm si nhiều./.

No comments:

Post a Comment