Wednesday, April 30, 2014

Chuyện cười trong ngày

Gặp Phật giết Phật

Nếu bạn thấy Đức Phật trên con đường thì giết Đức Phật, nhưng làm ơn khi say rượu thì không lái xe.

No comments:

Post a Comment