Monday, April 21, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Cái ghét cũng làm cho con người có sự mâu thuẫn. Bởi vậy người Phật tử khi ghét ai thì không cột oan trái với người đó. Vì mình ghét thì không muốn liên hệ lại, liên hệ thì chỉ sinh ra ràng buột và phiền lụy, đau khổ mà thôi. Nhưng Đức Phật nói rằng vì chúng sanh ở trong đời này không hiểu oan trái của mình có hại như thế nào nên thường cột oan trái với người khác. Khi chúng ta cảm thấy không thích một người nào đó. Khi nào chúng ta cảm thấy không hoan hỷ với đời sống của ai đó thì nên cố gắng giữ quan niệm từ bi đối với người đó. Tại vì họ cột chỉ một mối ở một đầu giây thôi, còn đầu giây kia chúng ta không cột. Vì đầy giây chúng ta không cột nên hai cái không kết lại với nhau, do đó chúng ta không còn tiếp tục bị phiền lụy với họ. Nếu những ai có oan trái với chúng ta, thì chúng ta hãy xả bỏ oan trái đó, như vậy điều đó chỉ đến với chúng ta một lần trong đời và nó không lập đi lập lại ở nhiều đời nhiều kiếp. 

TT Giác Đẳng - Thuyết tương duyên trong  đạo Phật - Minh Hạnh

No comments:

Post a Comment