Monday, April 14, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Với kiêu mạn giả trá. Chữ kiêu mạn, giả trá ở đây Đức Phật dùng chữ mano. Mano là gì? Mano là mạn, chữ kiêu mạn trong đạo Phật là sự so sánh giữa mình với người khác. Cho dù rằng mình so sánh bằng cách nào đi nữa.  Chúng ta sống vẫn thường có suy nghĩ mình như thế này, mình như thế kia, người ta như thế nọ. Nếu có chăng chúng ta thấy rằng đó là một trong những bản chất là từ xác thân giả trá này, từ xác thân huyển ảo này nó lại nuôi dưỡng cho một ảo tưởng khác. Cái mà Đức Phật gọi là một sự so sánh vốn không có căn bản, vốn không có cái gì gọi là chính xác. Cái đó lại trở thành một phần quan trọng trong đời sống cá nhân mình. Nên chi Đức Phật ngài gọi đó là mạn. Còn giả trá ở đấy là đóng kịch. Giả trá ở đây nói lên một đời sống pretending, một đời sống mà chúng ta cố gắng để làm cho mình đẹp hơn, làm cho mình hay hơn, làm cho mình giỏi hơn. Nhưng kỳ thật tất cả chúng ta đều phải vật lộn với những thực tế của đời sống. Mà thực tế đó là bệnh họan, đó là những nhược điểm, những sự suy thóai của mình. Kiêu mạn và giả trá là hai bộ mặt thật của cái gọi là ảo giác của đời sống. 

TTGiác Đẳng - Thời gian làm mờ mắt - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment