Saturday, April 19, 2014

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

KHÔNG LÀM, KHÔNG ĂN

Hyakujo, Thiền sư Trung Hoa, thường hay lao động cùng với các môn sinh của mình dù đã ở vào tuổi tám mươi, cắt tỉa vườn tược, quét dọn mặt đất, và chặt bới cây cối.
Các môn sinh cảm thấy phiền não khi thấy vị thiền sư trưởng lão làm lụng cực nhọc như vậy, nhưng họ biết rằng thiền sư sẽ không nghe theo lời khuyên của họ mà ngưng lại, vì thế nên họ dấu dụng cụ của thiền sư.
Ngày hôm đó vị thiền sư không ăn. Ngày hôm sau thiền sư không ăn, và ngày kế tiếp cũng vậy. "Sư Phụ có thể giận lẫy vì chúng mình dấu dụng cụ của Sư Phụ," đám môn sinh phỏng đoán, "chúng mình nên để dụng cụ lại chỗ cũ thì hơn."
Ngày mà họ mang trả lại dụng cụ, vị thiền sư làm việc và ăn như trước. Vào buổi tối, thiền sư dạy họ: "Không làm, không ăn."

No comments:

Post a Comment