Friday, April 25, 2014

Phật Học Vấn Đạo - Bản sớ giải nói rằng giới hiền thiện tức là tứ thanh tịnh giới. Xin cho biết ý nghĩ của tứ thanh tịnh giới

Hỏi : Bản sớ giải nói rằng giới hiền thiện tức là tứ thanh tịnh giới. Xin cho biết ý nghĩ của tứ thanh tịnh giới

(Câu thảo luận trong lớp Phật Pháp Buđdhadhamma ngày 2-4-2014, Minh Hạnh chuyển biên)

TT Tuệ Siêu: Tứ thanh tịnh giới (Catupārisuddhisñla) là bốn giới thanh tịnh của bậc xuất gia.

 1) Giới thanh tịnh thứ nhất là Pāṭimokkhasaṃvarasīla tức là thu thúc giới bổn thanh tịnh giới. Ở đây, nói về 227 giới của vị tỳ kheo gọi là Pāṭimokkha là giới bổn hay là biệt biệt giải thoát aṃvara nghĩa là thu thúc nghĩa là dùng Ba-la-đề-mộc-xoa biệt biệt giải thoát giới để đóng cửa phiền não

 2) Giới thanh tịnh thứ hai là Indriyasaṃvarasīla là thu thúc lục căn thanh tịnh giới. là phần tu tập giữ giới chánh niệm thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với cảnh sắc thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp ngoài giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa hay biệt giải thoát giới ra thì vị tỳ kheo phải thu thúc đối với các căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Sự thu thúc đó cũng được xem như là thanh tịnh giới của vị tỳ kheo để ngăn chặn những ác bất thiện pháp chưa có đừng cho nó sanh khởi theo mắt tai mũi lưỡi v.v... Còn nếu như ác bất thiện pháp phiền não khi mà nó sanh khởi rồi thì nhờ sự thu thúc đó mà chặn đứng nó lại không cho nó tiếp tục sanh khởi. Đó là thanh tịnh giới thứ hai.

3) Giới thanh tịnh thứ ba là Ājīvapārisuddhisīla là chánh mạng thanh tịnh giới. Sự nuôi mạng của vị tỳ kheo phải được thanh tịnh tức là sống bằng chánh mạng, không sống bằng tà mạng không vì mục đích tìm kiếm danh lợi mà phải làm những sở hành để câu lợi để lấy lợi lộc từ nơi người cư sĩ. Đó là chánh mạng thanh tịnh giới.

4) Giới thanh tịnh thứ tư là Paccayasannissitasīla là quán tưởng bốn món vật dụng thanh tịnh giới. Một vị xuất gia một vị tỳ kheo tu tập phải giữ giới bổn khi thọ dụng 4 món vật dụng. Bốn món vật dụng là: y phục - Cīvara vật thực là Piṇḍapāta, trú xứ là Senāsana, và thuốc trị bịnh gọi là Gilānapaccayabhesajja.Đối với 4 nhu cầu này cần thiết để duy trì mạng sống thì bắt buộc một vị xuất gia thọ dụng, y phục để che thân tránh được hổ thẹn và ngăn ngừa muỗi rắn rít gió nắng. Vật thực thọ dụng để diệt trừ cảm thọ đói khát và để bảo trì thân này hổ trợ cho đời sống phạm hạnh, khi thọ dụng vật thực vị tỳ kheo hãy thọ dụng cách nào để ăn không lỗi lầm. Khi ở trong trú xứ hay xử dụng sàn tọa thì trú xứ là mái che vị tỳ kheo phải quán tưởng trú xứ đó để ngăn ngừa sự nóng sự lạnh và làm nơi độc cư thiền tịnh chứ không phải là chỗ ở cho sang trọng cho hấp dẫn cho ấm cúng. Dùng thuốc trị bịnh cũng vậy, vị tỳ kheo quán tưởng thuốc trị bịnh để dùng ngăn ngừa các cảm thọ tàn hại đã phát sanh được hoàn toàn bình phục chứ không phải dùng thuốc đó để bồi bổ xác thân này để cho tăng trưởng cái phiền não dục.

 Thì như vậy giới thanh tịnh thứ tư là quán tưởng vật dụng thanh tịnh giới, biệt biệt giải thoát thu thúc giới, thu thúc lục căn thanh tịnh giới, chánh mạng thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới đó là 4 giới thanh tịnh mà gọi là tứ thanh tịnh giới Catupārisuddhisñla.

Đó là 4 thanh tịnh giới 

No comments:

Post a Comment