Wednesday, April 23, 2014

Mỗi Ngày Trầm Tư Sanh Tử

Chúng sanh tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng y', thi` y' nghiệp là quan trọng nhất, bởi vi` y' nghiệp tốt hay xấu thi` chi'nh hành vi và lời nói nó sẽ trở thành thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, một người cố y' hành động, cố y' nói với tâm y' tốt hay xấu thi` nó sẽ phát sanh lên quả theo tánh cách thiện hay ác đó, cho nên y' quan trọng vô cùng.

      TT Trí Siêu – Kinh Pháp Cú  - kệ ngôn 02 - Minh Hạnh chuyển biên

No comments:

Post a Comment