Wednesday, December 28, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Không Xa Phật Tánh

Một sinh viên đến viếng Gassan và hỏi :

_ “ Thầy đã đọc Thánh kinh Kytô chưa ?”

Gassan bảo :

_ “ Chưa hãy đọc tôi nghe “ .

Sinh viên mở Thánh kinh ra và đọc sách Thánh Matthew :

_ “ Còn phần quần áo , các ngươi lo lắng làm chi ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào ; chẳng làm khó nhọc , cũng không khéo chỉ ; nhưng ta phán cùng các ngươi , dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu , cũng không mặc được áo tốt như một hoa nào trong giống đó … Vậy chớ lo lắng chi ngày mai , vì ngày mai sẽ lo việc vì ngày mai “.

Gassan nói : _ “ Ai nói những lời đó tôi cho là một người đã giác ngộ “.

Sinh viên đọc tiếp : _” Hãy xin sẽ được ; hãy tìn sẽ gặp ; hãy gõ sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được ; ai tìm thì gặp ; ai gõ thì được mở “.

Gassan phê bình : _ “ Thật là tuyệt . Ai nói điều đó không xa Phật tánh “.

No comments:

Post a Comment