Friday, December 23, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Tụng Kinh 

Một nông dân mời một tu sĩ trường Tendai tụng kinh cho vợ ông đã chết . Sau khi tụng kinh xong , nông dân hỏi :

_ “ Thầy có nghĩ rằng vợ tôi xứng đáng như thế này không ?”.

Tu sĩ trả lời :

_ “ Không những vợ ông mà tất cả những chúng sanh hữu tình cũng được lợi ích trong cuộc tụng kinh này “.

Nông dân hỏi :

_ “ Nếu thầy bảo tất cả chúng sanh hữu tình đều được lợi ích , vợ tôi có lẽ rất yếu đuối , như vậy những kẽ khác sẽ tranh hết lợi của nàng , dành hết những công đức của nàng . Vậy hãy làm ơn tụng kinh riêng cho nàng thôi “.

Tu sĩ giảng giải rằng đó là ước vọng của một Phật tử dâng tặng những phước báu và muốn ban ân cho mọi sinh vật .

Nông dân kết luận :

_ “Ðó là một lời dạy hay nhưng sinh hãy trừ một điều . Tôi có một láng giềng nói năng thô bạo với tôi . Hãy loại trừ hắn ra khỏi tất cả những chúng sinh hữu tình đó đi “.

No comments:

Post a Comment