Monday, December 12, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Ta thường ở đây

(Truyền Đăng Lục)

Tựa đề này có nghĩa là thường quên đi chính mình để sống toàn tâm ý ngay trong giờ phút hiện tại. Mộng Song Quốc Sư ( Musõ Kokushi, 1275 - 1351 ) ở Thiên Long Tự là người được triều đình quy y theo rất nhiều và được xem như là Thất Triều Đế Sư. Một hôm, khi quốc sư trên đường đi kinh đô, đi ngang qua trước cổng Diệu Tâm Tự, ông bảo thị giả hỏi xem có Hòa Thượng Quan Sơn ở nhà không. May thay khi ấy Hòa Thượng có mặt ở chùa, nên ông vội vã quấn y vào, trịnh trọng chạy ra nghênh đón Quốc Sư. Cả hai người cũng nhau đối đàm rất sảng khoái, nhưng vì chùa quá nghèo nàn nên cũng chẳng có gì để thết đãi Quốc Sư cả. Hòa Thượng Quan Sơn bèn mở rương ra, lấy mấy xu tiền vội vã bảo thị giả chạy đi mua ít bánh nướng. Quốc Sư cũng cảm kích tâm tư của Hòa Thượng nên thật lòng ăn một ít rồi ra đi. Thông thường mỗi khi Mộng Song vào kinh đô thì có đoàn tùy tùng chư tăng đi theo rất hoa lệ. Thế rồi cũng có hôm nọ, nhân triều đình thỉnh ông vào nên xa giá của ông lại đi ngang qua trước cổng Diệu Tâm Tự. Khi ấy, chỉ một mình Quan Sơn đang quét dọn trong sân chùa và định đốt đống lá khô. Thấy bóng dáng đức độ của Hòa Thượng, Mộng Song vui mừng bảo rằng:

- Tông mô của ta bị Quan Sơn đoạt đi mất rồi

No comments:

Post a Comment