Friday, December 16, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Tiếc Thay một tách trà

(Ngũ Đăng Hội Nguyên)

Vào khoảng thời Ngũ Đại của Trung Quốc, khi Thiền Sư Chương còn đang theo tu tập với Hòa Thượng Đầu Tử, ông là người chuyên đốn cây làm củi. Một hôm, sau khi làm củi xong, Hòa Thượng Đầu Tử bèn thường cho ông uống một tách trà. Hòa Thượng vừa rót trà vừa bảo rằng:

- Sum la vạn tượng thảy điều ở nơi đây. Đây là trà quan trọng. Nếu ngươi uống với vô ý thức thì không biết có chuyện gì rắc rối xảy ra đây.

Tuy nhiên, Thiền Sỹ Chương muốn khoa trương chút nội lực của mình, nên trong khi Thầy mình nói chưa xong thì ông đã đưa tách trà ra mà thổ lộ Thiền cơ rằng:

- Sum la vạn tượng ở nơi nào đây?

Lúc ấy, Hòa Thượng Đầu Tử điềm tĩnh nói rằng:

- Thế thì nhà ngươi vẫn thật sự chưa có mặt trong đây.

No comments:

Post a Comment