Tuesday, July 19, 2016

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Tiếc Thay Một Tách Trà 


Vào khoảng thời Ngũ Đại của Trung Quốc khi Thiền sư Chương còn đang theo tu tập với Hoà thượng Đầu Tử, ông là người chuyên đốn cây làm củi. Một hôm, sau khi làm củi xong, Hòa thượng Đầu Tử bèn thưởng cho ông uống một tách trà. Hòa thường vừa rót trà vừa bảo rằng:

- Sum la vạn tượng thảy đểu ở nơi đây. Đây là trà quan trọng. Nếu như ngươi uống với vô ý thức thì không có chuyện gì rắc rối xảy ra đây.

Tuy nhiên, Thiền sĩ Chương muốn khoa trương chút nội lực của mình, nên trong khi thầy mình nói chưa xong thì ông đã đưa tách trà ra mà thổi lộ thiền cơ rằng:

- Sum la vạn tượng ở nơi nào đây ?

Lúc ấy, Hòa thưởng Đầu Tử im lặng một lúc rồi nói rằng:

- Thế thì nhà ngươi vẫn thật sự chưa có mặt trong đây.

No comments:

Post a Comment