Friday, July 22, 2016

Chuyện cười trong ngày

Xin Nước Lạnh

Dọn cơm cho khách mà thiếu một đôi đũa, ai nấy đều cầm đũa mời nhau, anh không có đũa đứng dậy nói với chủ nhà:
- Cho tôi xin một ít nước lạnh!
Chủ nhà ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa chi vậy?
Anh khách trả lời:
- Đặng rửa tay cho sạch đặng bốc đồ ăn.

No comments:

Post a Comment