Tuesday, July 12, 2016

Những chuyện ngụ ngôn hay

Chuồn chuồn và kiến

Đến mùa thu, lúa mì của kiến bị ẩm ướt, họ nhà kiến đem ra phơi. Chuồn chuồn đói đến xin kiến thức ăn. Kiến mới bảo:

- Sao mùa hè anh không đi thu nhặt thức ăn?

Chuồn chuồn đáp:

- Chẳng có thí giờ rổi rảnh, tôi bận hát.

Họ nhà kiến bật cười và bảo:

- Nếu như mùa hè chơi bời rồi thì mùa đông nhảy múa đi.

No comments:

Post a Comment